Home » Lakbay Diwa » Ipamahagi ang yaman

Ipamahagi ang yaman

“Pag makita ko po na may nahihirapan,
Tulungan Nyo po ako na sila ay matulungan,
Bigyan Nyo po ako ng pusong maawain,
Pag-ibig po Ninyo’y dumaloy nawa sa akin.”

Bella Angeles AbanganSaan man dako ng mundo ay may mahihirap at saan man ako ay may nakakaangat sa pamumuhay.

Iba’t-ibang uri ng paghihirap ang mararanasan ng mga tao ngunit sa kabuuan ito ay tungkol sa pananalapi.

May mga tao na sobra-sobra ang mga biyayang natatanggap. Maaaring sila ay sadyang masikap sa buhay at marunong humawak ng salapi.

May ibat-ibang kwento kung bakit umunlad ang isang tao at kung bakit ang iba sa kanila ay sadyang pikit ang mata sa mga nagdarahop na nilalang sa paligid nila.

Narito ang isang situwasyon:

Milyunaryo: (mataas ang boses) halos lahat ng aking kinikita sa aking negosyo ay ibinibigay ko sa aking CHARITY!

Reporter: (napahanga sa mayaman) Wow! Talaga Sir?! Super-bait ninyo naman.

Milyunaryo: (napangiti at napakindat) ganyan talaga ako.

Reporter: (Lalong napa-believe) mabuti po, hindi nagagalit ang misis ninyo sa mga ipinamimigay mong mga pera?

Milyunaryo: (tinuro ang misis at pautal na nagsalita) eh bakit naman magagalit si Charity sa akin?

May babala si Hesus tungkol sa hindi pamamahagi ng kayamanan

“Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasure in heaven.”

comments