Home » Lakbay Diwa » Nangulilang puso

Nangulilang puso

Mid pleasures and palaces though we may roam, be it ever so humble there’s no place like home; A charm from the sky seems to hallow us there, which, seek through the world, is never met with elsewhere. Home, home sweet, sweet home. Bella Angeles AbanganThere’s no place like home. Oh, there’s no place like home! The thee I’ll return, overburdened with care; The heart’s dearest solace will smile on me there; Be it ever so humble, there’s no place like home. Home, home sweet home. There’s no place like home, Oh.., there’s no place like home…

Anumang liit at luma ng tahanan ay hindi ito maipagpapalit sa palasyong bahay.

Narito ang isang istorya hinggil sa isang matanda na mahigit nang pitumpong taong gulang.

Noong nakasakay na siya sa eroplano ay naisipan niyang magbago ng plano. Magpapakilala siya na isang nabigong balikbayan sa Amerika.

Ulilang lubos na ang limang magkakapatid. Si Temyong ang panganay.

Hindi nag-asawa si Temyong. Iisa ang kanyang ginawa sa Amerika – mag-ipon nang mag-ipon.

Nang bumaba si Temyong mula sa airport ay sa bangko siya unang pumunta upang ideposito ang kanyang pera. Nagdala lamang siya ng kaunti na panggastos.

Tumuloy si Temyong sa kanyang kapatid na lalaki na sumunod sa kanya. Nakilala siya agad nito at nagyakap nang mahigpit ang magkapatid.

Hindi nagsabi si Temyong na siya’y may dalang malaking halagang pera. Ang pagkakaalam ng kanyang mga kapatid ay nabigo siya sa Amerika.

Wala siyang dalang mga pasalubong. Ngunit mainit na mainit ang tanggap sa kanya.

Bago natulog si Temyong sa kamang pinasadya ng yumao niyang ama ay nagpasalamat siya sa Poon. Mahal na mahal siya ng kanyang mga kapatid at mga pamilya.

comments