Home » Lakbay Diwa » Tungkulin sa pamilya

Tungkulin sa pamilya

Maging instrument tayo ng bawat isa sa pamilya. Gagawa tayo ng paraan nang ang lahat ay lumigaya.

Iyan, ang isang tungkulin nating dapat gampanan maging tayo’y magulang, anak, lolo at lola ng pamilyang iyan. Hindi natin masisisi ang ating mga kasama sa pamilya kung nakatutok ang kanilang pag-iisip sa paghahanapbuhay at mga bagay na materyal.

Tayo na bumabasa ng Biblia ang nakababatid na hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay. Tayo ay may pananagutang dapat gampanan sa ating mga mahal sa buhay. Tulungan natin silang imulat sa katotohanang una ang pagmamahal sa Panginoon at ikalawa ay pagkalinga sa kapwa.

Narito ang usapan sa aklat ni Job, isang bahagi sa Biblia. Ang tanong ng Panginoon kay Satanas:

Ano ang ginagawa mo?

Nagpaparoon at parito, naghahanap ng mga matutukso.

Tiyak na ang pamilyang hindi naghahari ang pagmamahalan, paggalang, pagdisiplina sa sarili ay malayo sa Diyos. Naroon sa kanila ang diablo na puspusang nanunukso.

Bawat isa sa atin ay kaanib sa isang pamilya. Itanong natin sa ating sarili kung paano natin maipapasok ang Panginoon sa bawat isa. Napakadali nito kung tayo’y magulang.

Magkaroon tayo ng lingguhang diyalogong pampamilya. Talakayin natin ang halaga ng pagbbasa ng Biblia. Lalong mainam kung magkakaroon ng pag-aaral ng Biblia sa pamilya pagkatapos ng diyalogo. Kailangang naroon ang matibay na pananalig sa Panginoon.

Ano ang papel natin sa ating pamilya?

Tungkulin nating magpakita ng pagiging modelo sa lahat ng pagkakataon. Hindi tayo maaaring magpayo kung hindi natin ginagawa. Lalo na kung tayo ay magulang. Mapagbabawalan bang huwag mag-away ang mga anak kung ama at ina ay parang aso’t pusa sa loob ng bahay?

Kung unti-unting nabubuksan ang ating isip at nakapagbabasa tayo ng Biblia ay hindi tayo maaaring magpabaya saan man tayo naroon.

Incoming search terms:

  • tungkulin ng pamilya (75)
  • tungkulin sa pamilya (61)
  • ang mga tungkulin ko sa pagpapaunlad ng pamilya (55)
  • ano ang tungkulin ng pamilya (13)
  • tungkulin ng isang pamilya (10)
comments